TAKSÄKERHET

Taksäkerhet för villaägare

Att vandra omkring på ett villatak kan vara riktigt farligt och särskilt i de fall där inte villaägaren har sett över sin taksäkerhet. Äger man en fastighet är det ytterst viktigt att ägna taksäkerhet en tanke eller två. Det är helt enkelt vissa anordningar som villan måste förses med för att den ska anses vara säker på olika sätt. Fastighetsägarens ansvar är nämligen långtgående när det gäller säkerheten både för dem som vistas på taket och dem som befinner sig under det.

När man exempelvis får besök av sotaren, är det vanligt att denne påpekar bristerna med säkerheten på taket. Detta är förstås inte så konstigt, eftersom andras tak är sotarens arbetsplats och som sådan måste den vara tillräckligt säker att vistas på. Samma sak gäller om man anlitar en hantverkare som ska göra reparationer av taket. Det är dock på villaägaren som ansvaret ligger att man har den säkerhetsutrustning som krävs – inte på hantverkaren eller sotaren. Däremot riskerar de riktigt höga sanktionsavgifter om de arbetar på ett tak som inte uppfyller dessa krav.

Det är med anledning av detta som det ställs allt högre krav på villaägare att de ska ha den utrustning och de fallskydd för taket som krävs idag.

Lagar, regler och förordningar

Vilka krav på takskyddsanordningar som kan ställas på en fastighet utgörs av Boverkets byggregler, BBR 8:24, och dess föregångare. Man kan säga att Boverket gjort en generell riskanalys och därefter föreskrivit vissa anordningar för att minimera riskerna vid takarbete

Nedan följer de lagar som behandlar säkerhet på tak.

Bygglagstiftningen Bygglagstiftningen innehåller Plan- och Bygglagen (PBL)2 och Lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m. (BVL)3 samt des föregångare Byggnadslagen (BL)4 och Byggnadsstadgan BS)5.

Kontakta oss så hjälper vi dig

KAMPANJ ÅRETS KAMINER

eld (1)
Varukorg